Cele statutowe

  1. Organizowanie i prowadzenie działań w obrębie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, tradycji, ochrony środowiska naturalnego.
  2. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zależności człowiek-przyroda, konieczności i metod ochrony różnorodności krajobrazowej, geologicznej i biologicznej.
  3. Propagowanie idei ochrony przyrody i uwzględniania praw ochrony przyrody w rozwoju kraju.
  4. Organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji i wypraw zgłębiających różne tradycje kulturowe.
  5. Badanie problemów społeczności lokalnych wobec różnic międzykulturowych, międzywyznaniowych z uwzględnieniem mniejszości etnicznych, narodowych, światopoglądowych.
  6. Ochrona i promocja dóbr kultury, sztuki i tradycji.